Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x

Pravidlá a pokyny

 1. Každý účastník je povinný dbať na pokyny organizátorov a následne sa nimi riadiť
 2. Ak to podujatie vyžaduje, každý účastník je povinný mať na hlave prilbu, prípadne iné bezpečnostné prvky v závislosti od druhu podujatia.
 3. Je nutné dávať pozor na všetky zapožičané pomôcky a je nutné vrátiť ich v nepoškodenom stave. V opačnom prípade si poskytovateľ bude nárokovať náhradu vzniknutej škody.
 4. Organizátorom navrhnutú trasu je zakázané akokoľvek svojvoľne meniť, meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií kedy je toto na pokyn organizátora dovolené.
 5. Každý na trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému.
 6. Pri úraze na podujatí je účastník povinný poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať záchranku, minimálne oznámiť úraz niekomu z organizátorov daného podujatia
 1. Počas účasti na podujatiach organizovaných pod záštitou Crushers, nie je v prítomnosti Rýchla Zdravotná Pomoc. Účasť je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám Crushers ani O.Z. Horskí vlci nezodpovedá!

 

Svojou účasťou na podujatí :

 1. Potvrdzujem a prehlasujem že sa zúčastňujem na podujatí na vlastnú zodpovednosť a som si vedomý všetkých rizík.
 2. Prehlasujem, že som sa zoznámil s upozornením a pravidlami, ktoré sa zaväzujem dodržiavať.
 3. Prehlasujem, že som zvážil náročnosť jednotlivých podujatí a uvedomujem si ich technickú náročnosť. Pri každej športovej aktivite musím prispôsobiť rýchlosť a techniku svojim schopnostiam.
 4. Prehlasujem, že na podujatia prídem náležite oblečený a vo vhodnej obuvi, v závislosti od toho ako si to bude podujatie vyžadovať.
 5. Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by tejto účasti bránila.
 6. Prehlasujem, že počas účasti na podujatiach nebudem pod vplyvom alkoholu, ani iných omamných látok
 7. Prehlasujem, že som si vedomý toho, že mám všetku zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví alebo materiáli, ktoré vzniknú mne, prevádzkovateľovi, alebo tretím osobám pred, počas, či po skončení jazdenia.
 8. Prehlasujem, že som poistený pre prípad úrazu.

 

Bez-názvu-2